تنظیم رمز گاو صندوق

خانه / بلاگ

تنظیم رمز گاو صندوق

26 آگوست 2019 2 دیدگاه

راهنمای تنظیم رمز گاو صندوق و تعمیر گاوصندوق

انواع رمزهای مکانیکی مورد استقاده در صندوق های کاوه دارای دو دسته بندی می باشند

در ابتدا این مقاله توجه فرمایید که تعمیرات و فروش گاوصندوق و قطعات موجود در فروشگاه گاوصندوق ایران کاوه آموزش داده شده است

پیشنهاد می گردد قبل از اقدام به تنظیم رمز حتما چند باز این متن را بصورت کامل مطالعه نمایید و سپس اقدام به تغییر رمز فرمایید

باز کردن درب در حالت رمز تک شماره ( پیش فرض کارخانه )
عدد ۷۵ را بروی شاخص باز کردن رمز قرار دهید. سپس صفحه ی مندرج را ۴ دور کامل در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید (چهاربارعدد ۷۵ را بر روی شاخص باز کردن رمز () قرار دخید و در دور آخر روی عدد ۷۵ توقف کنید ) سپس یک دور در جهت عقربه های ساعت (خلاف جهت ۴ دور قبلی) بچرخانید . مانند شکل بالا :
توجه :در صورتیکه رمز صندوق را قبلا از ۷۵ به عدد دیگری تغییر داده اید ، در مراحل بالا بجای عدد ۷۵ از عدد خودتان استفاده کنید .
تغییر دادن رمز در حالت رمز تک شماره
شاخص تغییر عملا ۲ کار انجام میدهد ۱- پاک کردن رمز قبلی ۲- ایجاد رمز جدید پس ابتدا می باست رمز قبلی پاک شود تا بتوان شماره جدید را تنظیم نمود و جهت اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید:
الف) پاک کردن رمز تک شماره ای :
۱- ابتدا درب صندوق را طبق روش آموزش داده شده باز نمائید سپس در حالتی که درب باز است دستگاه را بچرخانید تا زبانه زبانه ها از دیواره گاو صندوق خارج شود و حالا عدد ۷۵ را روی شاخص تغییر رمز قرار داده و ۴ دور کامل به سمت چپ بچرخانید و در دور آخر عدد ۷۵ را روی شاخص تغییر رمز متوقف کنید.
۲- توجه : در صورتیکه رمز صندوق را قبلا از ۷۵ به عدد دیگری تغییر داده اید ، در مراحل بالا بجای عدد ۷۵ ، از عدد خودتان استفاده کتید .
۳- ۲- کلید تغییر رمز را از پشت درب وارد نموده و ۹۰ درجه در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید . در این حالت رمز قبلی پاک شده و قفل رمز آماده پذیرش رمز جدید می باشد .

توجه داشته باشید که ممکن است جهت قرار گرفتن کلید تغییر رمز در صندوقها متفاوت باشد و حتما به جهت سوراخ ورود کلید تغییر رمز دقت کنید .
۴- پس از طی نمودن مراحل بالا دقت کنید هرگز در حین عملیات تغییر رمز کلید تغییر رمز را داخل قفل خارج نکنید و سپس رمز جدید را طبق وارد کردن رمز جدید تک شماره ای در بالا و یا وارد نمودن رمز جدید سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است وارد نمایید .
ب) وارد کردن رمز جدید تک شماره ای :
توجه ۱: در رمز های تک شماره ای عدد انتخابی بین ۳۰ الی ۴۰ و ۸۰ الی ۹۰ قرار نگیرد
توجه۲: اگر در هر کدام از مراحل تنظیم رمز دچار مشکل شدید ، مراحل تنظیم رمز را بدون خارج کرذن کلید تغییر رمز از ابتدا آغاز کنید .
۱- ایتدا رمز قبلی صندوق را بصورتی که در پاک کردن رمز های تک شماره ای در بالا و یا در پاک کردن رمز های سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است پاک نمایید .
۲- حالا رمز جدید خود را بر روزی شاخص تغییر رمز قراردهید ( چهار دور کامل در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و در دور آخر روی عدد جدید توقف کنید) سپس کلید تغییر رمز را بحالت اولیه برگردانید (۹۰ درجه به سمت راست بچرخانید ) و از قفل خارج نمائید.
تغییر رمز در حالت رمز سه شماره
توجه: در این مثال :
رمز فعلی شماره ی : عدد اول “۵۲” و عدد دوم “۶۳ ” و عدد سوم “۲۶”
و رمز جدید شماره ی :عدد اول “۸۰” و عدد دوم “۴۰” و عدد سوم “۷۵” است .
شاخص تغییر رمز عملا ۲ کار انجام میدهد ۱- پاک کردن رمز قبلی ۲- ایجاد رمز جدید پس از ابتدا می بایست رمز قبلی پاک شود تا بتوان شماره جدید را تنظیم نمود

الف) پاک کردن رمز سه شماره ای :
۱- ابتدا درب صندوق را طبق روش آموزش داده شده باز نمائید سپس در حالتی که درب باز است دستگیره را بچرخانید تا زبانه ها از دیواره صندوق خارج شود.
۲- ابتدا شماره اول رمز فعلی (۵۲) را روی شاخص تغییر رمز قرارداده و سپس ۴ دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهرم دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز قرار گیرد (این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود)سپس ۲بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ()قرار گیرد .(که میزان چرخش صفحه صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود )
۳- کلید تغییر رمز را پشت درب وارد نموده و ۹۰ درجه در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید. در اینجا رمز قبلی پاک شده ئ قفل آماده پذیرش رمز جدید می باشد.
۴- پس از طی نمودن مراحل بالا دقت کنید که هرگز در حین عملیات تغییر رمز کلید تغییر رمز را از داخل قفل خارج نکنید و سپس رمز جدید را طبق وارد کردن رمز جدید تک شماره ای در بالا و یا وارد نمودن رمز جدید سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است وارد نمایید .
۵- ب)وارد کردن رمز جدید سه شماره ای :

توجه ۱: توجه کنید که در رمزهای ۳ شماره ای عدد انتخابی آخر بین ۳۰ الی ۴۰و ۸۰ الی ۹۰ قرار نگیرد .
توجه ۲: فاصله اعداد انتخابی بین مراحل یک و دو همچنین بین مراحل دو و سه بیشتر از ۳۰ درجه در هر دو جهت باشد.
توجه ۳: اگر در هر کدام از مراحل تنظیم رمز دچار مشکل شدید ، مراحل تنظیم رمز را بدون خارج کردن کلید تغییر رمز از ابتدا آغاز کنید.
۱- ابتدا رمز قبلی صندوق را بصورتی که ذر پاک کردن رمزهای تک شماره ای یا پاک کردن رمز های سه شماره ای که در بالا توضیح داده شده است پاک نمایید.

۲- ابتدا شماره اول رمز جدید (۸۰) را روی شاخص تغییر رمز قرارداده و سپس ۴ دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقا شماره رمز روزی شاخص تغییر رمز قرار گیرد .
۳- سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا شماره دوم رمز جدید (۴۰) دقیقا بر روی خط شاخص تغییر رمز قرار گرد (این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود ) سپس ۲ بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز قرار گیرد.(که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود)
۴- بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم رمز جدید (۷۵) برسد (که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود) سپس یکبار به ست چپ بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره روی شاخص تغییر رمز قرار گیرد .
(که میزان چرخش صفحه مدرج در مورد دو دور می شود)
مانند شکل روبه رو:
۵- در آخر کلید تغییر رمز را بحالت اولیه برگردانید (۹۰درجه به سمت راست بچرخانید)و از قفل خارج نمائید.

بازکردن درب صندوق در حالت رمز سه شماره
توجه:در این مثال از رمز سه شمارهی :عدد اول “۸۰”وعدد دوم “۴۰” و عدد سوم “۷۵”استفاده شده است .
– ابتدا شماره اول(۸۰) را روی شاخص I قرار و سپس ۴ دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقا شماره رمز روی شاخص قرار گیرد.
– – سپس صفحه ی مندرج را به سمت راست بچرخانید تا شماره خود یکبار محسوب می شود) سپس ۲ بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص قرار گیرد . ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود)
– بعد صفحه ی مندرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم (۷۵) انتخابی برسد ( که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود ) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز شاخص قرار گیرد (که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود)
– حالا صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا صفحه از حرکت بایستد و کاملا قفل شود در این حالت چنانچه صندوق دارای کلید هم باشد انرا در حالت باز قرار داده و دستگیره را بچرخانید تا درب باز شود .

برچسب ها : سرویس گاوصندوق, گاو صندوق,


دیدگاه ها

  • مطلب بسیار خوبی بود

  • سپاس از بازخورد و محبتتون

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس